Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr TDO/99 7 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Produkcja drutu
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność taksówek osobowych
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lipnowski oraz kamieński

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Fangyuan Zhongtian Arts & Crafts Co. Ltd., Bank Śląski S.A., Instalbud Garden, „AZART-SAT” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC” , „BATER” Sp. z o.o., Altkom Akademia , ESTOREMEDIA , Jabłuszko Sp. z o.o., Laminex Sp. z o.o., Paycash Services , ZPUE , INTERSPORT Polska S.A., Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.