Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr XRZ/19 6 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Mazurach
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sochaczewski oraz m. Białystok

  Upoważnieni beneficjenci to: ” MONA LISA” Spółdzielnia Socjalna, BIG Bank Gdański S.A., Firma Handlowo Usługowa Havannah Radosław Sojan, Wypożyczalnia Laktatorów, Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚRÓDMIEŚCIE” , AXXEL , Firma Handlowo Usługowa HARAKIRI Magdalena Olek, iklu S.A., Lauren Peso Polska , PYRAMED Sp. z o.o., Vister , JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowa-Usługowe „ELZMARK” Marek Marszałek

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.