Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr UCH/73 2 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Plan debata podczas seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Kursy w Kazimierzu
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim


 • Projekt zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: górowski oraz makowski

  Upoważnieni beneficjenci to: BLACHARSTWO-MECHANIKA-DROBNE USLUGI LAKIERNICZE Drag Jerzy, Cementownia „Ożarów” S.A., Zakłady Gumowe BYTOM S.A., „EVIS Ewaryst Czubachowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” , „CATV” Sp. z o.o. , Ad-Procurement Sp. z o.o. , Firma Wanicki , karierawfinansach.pl , LBIOTICA Sp. z o.o., PAKMAR , Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź , ASA , INTRUCK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.