Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr FNN/24 2 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Agenda debata w czasie warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Łodzi
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja cementu
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Szkoły podstawowe
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowosądecki oraz turecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” S.A. (d.Sp. z o.o.), Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „PROMEL” Sp. z o.o. w likwidacji , CITO Auto Gaz, Dla Zdrowia Jacek Depta, Suwalska Telewizja Kablowa sp. z o.o. , „Rinf” , CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , DRAGO TOMASZ WIĘCEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ITM SYSTEM , LGC Guział Sp. k., Projekty Bankowe POLSOFT , Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o., Drukarnia Narodowa , Max Marzena Miller, GGG

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.