Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr GDR/38 5 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Pomiar efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Jurze
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja materiałów wybuchowych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Fundusze emerytalne
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kamiennogórski oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLBAF” S.A., Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Pasmanta” S.A.”, ICN Polfa Rzeszów S.A., RWD Prospect sp. z o.o, Zakład Instalacje Antenowe Jarosław Karkosz , „EMITER” Przedsiębiorstwo Usługowe Eugeniusz Moczała, ASPIRATION , EGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Marbo Bogdan Kusek, Grażyna Wróblewska – Kusek Spółka Cywilna, PZ CORMAY , TSNET , „POMORSKI OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA ENVIA” , Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVAMED, TELE-DATA Jadwiga Miecz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.