Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr WLX/75 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz m. Żory

  Upoważnieni beneficjenci to: Papiez Jerzy Firma Uslugowo-Handlowo-Budowlana „Hausbud”, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A., Polskie Huty Stali S.A., PHU „KRYS” Krzysztof Dębiński, INTEGRATED SYSTEMS sp. z o.o. , „JESSA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe , Biometryczne Systemy Zabezpieczeń sp. z o.o., ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA , Incentive Concept Poland Sp. z .o.o Spółka Komandytowa, NET COM Sp. z o.o., Robotics Inventions Sp. z o.o., VOSS AUTOMOTIVE POLSKA , Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna, TMP S.C. M.IDASZAK, T.STOCHNIAŁEK, GROT Marek Dobrzyński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.