Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr ZBU/35 8 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Wykłady w Sudetach
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”


 • Program zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja złączy i śrub
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tucholski oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OLZA” S.A., Elektrometal S.A., Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., USŁUGI ASENIZACYJNE Janusz Nowak, PPHU SATEL-Górscy Sp. Jawna , „HIGMA SERVICE” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, Baza Dziecka , FENIKS , Interhurt , Marketer Sp. z o.o., SVANTEK , V-Systems , Ideo Sp. z o.o., Mostostal Konin Sp. z o.o., PRO4MEDIA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.