Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr WPY/48 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Programu Spójności

Program debata w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Szkolenia Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim


 • Projekt będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nakielski oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: CERSANIT-KRASNYSTAW S.A., Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów S.A., GAMBIT Lubawka Sp. z o.o., BLUGRZEŚ Grzegorz Blusiewicz, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „JUBILATKA”, Telewizja Solec Sp. z o.o. , „WZSAM” , e-Manager Sp. z o.o., Hotele 42 sp. z o. o. , Logintrade Sp. z o.o., Robobat Polska Sp z o.o., YASA Motors Poland , Gmina Miasto Włocławek, ZMM MAXPOL Andrzej Polak Zakład Pracy Chronionej, Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.