Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr GNA/73 2 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram debata podczas spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Treningi w Mikołajkach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmiński oraz m. Siedlce

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Nowak Firma Handlowo – Uslugowa, Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze „POSTI” S.A., Piotrkowska Fabryka Mebli S.A., AUTO MYJNIA GUMIŚ, FWZ electroman Spółka Cywilna , Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , AGRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, EKO RECYCLING , IPC, Maxto Technology Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka jawna, SYNERGIA COM Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles – Robert Andre, INTER ES , Trustcon Sp. z o.o., VILLA OPTICA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.