Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr CIJY/25 8 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Włocławek oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: CRAK – KOFFE S.A., „Prefabeton” Sp. z o.o., Zakłady Mięsne „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A., Anetta Ajs-Baltyzar”, Stowarzyszenie Bugaj V , „TELE-AWANS” S.C. Z. Jaros, K. Żmidziński , AUTOFEDERACJA , FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski, JCI Venture Sp. z o.o., LeanTools , PLUM , Violi-Net Katarzyna Rachwał, Infookno.pl , PPH BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIEŁOWSKI, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.