Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr KZE/54 2 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel na Gry Symulacyjne
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wąbrzeski oraz żywiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „KGB KOMPUTERY, GRAFIKA, BRANDING”, HERBAPOL GDAŃSK Sp. z o.o., Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A., Krzysztof Parchem, Jerzy Wieczorek, Przedsiębiorstwo Usługowe „TELSAT” mgr inż. Tomasz Kisielewski , CHANNEL Tomasz Makarewicz , AG TEST IT Spółka z o. o., DENTAL – „S” MARIUSZ SZAJDA, Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana ENIX , LUDZIE – INNOWACJE – DESIGN, Quantum software , ULTRATECH , Firma projektowa PROJEKT spółka cywilna S. Kawalerczyk T Kawalerczyk., .308 MAGNUM Michał Paweł Składanowski, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „Budrox”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.