Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr FBD/98 2 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Gdańsku
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • CRZL”
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sierpecki oraz kętrzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „FENIKS” Sp. z o.o., LHOIST-BUKOWA Sp. z o.o., Lubuskie Zakłady Termotechniczne „ELTERMA” S.A. , Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej RETKINIA , „TAK Group Sp. z o.o.” , Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak, Emocni , Garbarnia Szczakowa S.A., NetSoftware Jan Mrowca, PRESTO , Włodzimierz Mysłowski, INTER ES , TORSEED , Lubas Poliuretany Sp.J. Wiesław lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.