Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr XZF/16 2 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Agenda debata w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Konferencje w Wiśle
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rycki oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Naki Jewelry Co. Ltd., ORBIS S.A., PAGED-WEFEM S.A., Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dukat-Styl-Studio, Roman Orkusz Serwis-Salon RTV-TV Kablowa , Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Cementowni „Ożarów” , AIR Damian Derebecki, Extremum Sp. z o.o., Katarzyna Hiller, MESP Central Europe, TAPE POLAND , Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych , P.P.U.B INKOMET mgr inz Jan Skubisz, COBERT sp. z.o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.